Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Get Praut.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Get Praut.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Get Praut gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Get Praut verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Get Praut verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Get Praut en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. De algemene voorwaarden worden bij elke nieuwe overeenkomst op aanvraag in PDF formaat verstrekt.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Get Praut en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatwerk trajecten en product-abonnementen. De gestelde voorwaarden in document gelden voor zowel maatwerk trajecten en product-abonnementen. De voorwaarden gesteld in artikel 18 zijn uitsluitend van toepassing op de product-abonnementen.

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Get Praut de door de Opdrachtgever digitaal/elektronisch ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Deze opdrachtbevestiging dient enkel en alleen het overeengekomen te bevatten.
 2. De overeenkomst tussen Get Praut en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van één jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt of verlengd, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar.
 3. De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden c.q. leveringen c.q. dienstverlening:
  1. het ontwerpen en bouwen van een website door Get Praut voor de Opdrachtgever;
  2. het beschikbaar stellen van deze website aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  3. het technisch onderhoud van de website door Get Praut gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  4. het registreren en beheren van domeinnamen voor de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  5. het verlenen van hostingdiensten door Get Praut aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  6. eventueel overeengekomen, een updateservice voor de (inhoud) van de website op basis van het tussen partijen hiervoor overeengekomen serviceniveau gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  7. eventuele overeengekomen, de optionele modules.
 4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Get Praut, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Get Praut gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Get Praut is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen, aan Get Praut wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Get Praut zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Get Praut niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Zodra er een schriftelijk akkoord op een offerte is gegeven, en de Opdrachtgever later toch van de offerte af wilt zien is hij/zij Get Praut de aanbetaling schuldig (30% van het totale offertebedrag). Indien er meer uren zijn gemaakt dan de aanbetaling van 30% dekt (op basis van het uurtarief van €60,00 per uur), dient de Opdrachtgever deze uren ook te betalen.

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Get Praut van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 3. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Get Praut aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor worden per factuur berekend volgens de wettelijke bepalingen. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 6. Bij een betalingsachterstand is Get Praut gerechtigd de website na ingebreke stelling offline te zetten alsmede zijn overige verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld.
 7. De maandelijkse abonnementskosten zijn aan verandering onderhavig, de meest actuele bedragen zijn terug te vinden op de website van Get Praut.
 8. Alle door Get Praut gehanteerde prijzen, aanbiedingen, abonnement kosten, prijslijsten e.d. vermelde
 9. prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 10. Get Praut is gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. abonnements- of eenmalige kosten gedurende de looptijd van de overeenkomst of per elektronische berichtgeving te wijzingen. Get Praut zal de Opdrachtgever voorafgaand aan een voorgenomen wijziging schriftelijk hiervan in kennis stellen. Gedurende een maand na deze kennisgeving is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke mededeling aan Get Praut te ontbinden. Mocht de Opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar maken, wordt er uit gegaan van akkoord.
 11. De voor het abonnement verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zijn inclusief de registratie, het beheer c.q. onderhoud en de verlenging van de domeinna(a)m(en) en inclusief alle kosten verbonden aan de tussen partijen overeengekomen updates c.q. overige servicediensten gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 12. De eerste maandelijkse abonnement vergoeding (hierna te noemen “de opstartfactuur”) worden door Get Praut binnen 5 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerd. Deze factuur dient betaald te worden binnen de termijn vermeld op de factuur.
 13. De overige door de Opdrachtgever verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zullen door Get Praut telkens per – deel van een – kalenderjaar vooruit aan de Opdrachtgever worden gefactureerd, conform de door de Opdrachtgever aangegeven gewenste betalingstermijn. Op basis van de door de Opdrachtgever bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens op de door de Opdrachtgever aangegeven betalingstermijn door Get Praut worden geïncasseerd.
 14. Ingeval de Opdrachtgever niet heeft ingestemd met automatische incasso dan wel indien een verstrekte machtiging op enig moment door de Opdrachtgever wordt ingetrokken, is de Opdrachtgever gehouden de in dit artikel bedoelde maandelijkse abonnementsvergoedingen telkens zelf uiterlijk voor de eerste dag van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft per vooruitbetaling aan Get Praut te voldoen.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Get Praut mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Get Praut zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Get Praut steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Get Praut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Get Praut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Get Praut zijn verstrekt, heeft Get Praut het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Get Praut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Get Praut kenbaar behoorde te zijn.
 5. Get Praut zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Get Praut het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Get Praut hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Get Praut ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Get Praut voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Get Praut op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Get Praut worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Get Praut, Get Praut is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Get Praut opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Get Praut van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van één maand.
 2. Get Praut kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Get Praut gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Get Praut heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Get Praut niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Get Praut zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Get Praut kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Copyright

 1. Alle aan Get Praut verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Get Praut ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Get Praut voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Get Praut en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Get Praut zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. Get Praut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving op welke wijze dan ook en is tevens niet aansprakelijk voor schade/omzetverlies van of door derden.

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Get Praut gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Get Praut is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Get Praut geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Get Praut kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Get Praut heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Derden

 1. Get Praut is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Get Praut doorgevoerd.
 2. Get Praut is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en domeinnamen van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Get Praut vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Get Praut of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Get Praut.

Artikel 16. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Get Praut slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. De gegevens worden tevens ook gebruikt voor de interne cliënten-administratie.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Get Praut verstrekt informatie als naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 17. Garantie

 1. De door Get Praut te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Get Praut kan in dat geval andere garantie­ en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Get Praut verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Get Praut, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-­ of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Get Praut geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
  dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Get Praut te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Get Praut te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Get Praut in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Get Praut in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Get Praut opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Get Praut de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Get Praut, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Get Praut te retourneren en de eigendom daarover aan Get Praut te verschaffen, tenzij Get Praut anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Get Praut daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Get Praut en de door Get Praut bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 18. Producten

De voorwaarden gesteld in dit artikel zijn alleen van toepassing op de product-abonnementen die Get Praut biedt. De overige algemene voorwaarden zijn hier ook van toepassing, tenzij in dit artikel iets anders is vermeld.

 1. Abonnementen worden afgesloten voor een duur van één jaar. Afgesloten abonnementen worden na afloop van de contractperiode telkens met een periode van één jaar verlengd.
 2. De opzegtermijn voor een contract is één maand voor het einde van de contractdatum.
 3. Wanneer de Opdrachtgever besluit het contract niet te verlengen kan hij/zij kiezen om het product af te kopen (voor een website-abonnement geldt 1500,00 euro ex. BTW, voor een webshop-abonnement geldt 3000,00 euro ex BTW eenmalig). Indien dit niet gebeurt verwijdert Get Praut na één maand de bestanden.
 4. Get Praut houdt zich het recht voor producten direct af te sluiten als er illegale praktijken lijken plaats te vinden.
 5. Get Praut houdt zich het recht voor om elke offerte-aanvraag als individueel te beoordelen qua invulling en prijs, omdat elke aanvraag verschilt.
 6. Indien de opdrachtgever drie maanden verzuimd in de betaling van het abonnement sluit Get Praut direct alle afgenomen diensten af en wordt het volledige verschuldigde bedrag + incassokosten in rekening gebracht.
 7. Indien opdrachtgever zelf of via derden fouten maakt op de website, valt dit buiten het onderhoud en rekent Get Praut het uurtarief (60,00 euro per uur ex. BTW) om de problemen op te lossen.
 8. Get Praut komt per maand met een heldere rapportage van gemaakte uren en werkzaamheden, mocht dat van toepassing zijn.
 9. Mocht er iets mis gaan met een product door bijvoorbeeld een update van de servers of het CMS is dat onze verantwoordelijkheid en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht om het probleem op te lossen.
 10. Website/Webshop pakket: De opdrachtgever ‘huurt’ de website/webshop (CMS + Ontwerp) van Get Praut De vervaardigde website is en blijft eigendom van Get Praut.
 11. Website/Webshop pakket: De hosting is onbeperkt o.b.v. een fair-use policy. Bij overschrijding wordt de website niet direct afgesloten maar neemt Get Praut contact op.
 12. Website/Webshop pakket: De genoemde oplevertijd is onderhevig aan akkoord van opdrachtgever en externe factoren zoals domeinnaamregistratie.
 13. Website/Webshop pakket: Na de technische oplevering gaat de contractperiode van start.
 14. Website/Webshop pakket: Het webdesign dat opgeleverd wordt is o.b.v. een aantal bestaande standaardontwerpen die aangepast worden naar de stijl van de opdrachtgever.
 15. Website/Webshop pakket: In het webdesign wordt geen content zoals producten, logo’s of teksten verwerkt tenzij anders overeengekomen.
 16. Get Praut is niet aansprakelijk voor vertragingen danwel gemaakte fouten als de Opdrachtgever foutieve informatie en/of materialen aanlevert.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Get Praut en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Get Praut en de Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Get Praut Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Laatste wijziging: 1-5-2018

Ga terug